NOVICE
16. Junij 2015
6. skupščina RD Rudar

V torek, 16.6.2015, se je v prostorih Zavoda za šport Trbovlje odvijala 6. skupščina RD RUDAR. S pričetkom ob 1800 uri so se zbrali člani društva, da izpeljejo skupščino z naslednjim dnevnim redom:

  1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine
  2. Sprejem dnevnega reda
  3. Finančno poročilo za leto 2014
  4. Poročilo o delu društva v letu 2014
  5. Program dela za sezono 2015/16
  6. Določitev letne članarine za sezono 2015/16
  7. Razno

V delovne organe skupščine so bili izvoljeni Zvone Škrabar (predsednik), Neža Drobnič (zapisnikar), Marjetka Kafel in Žarko Sladič (overovitelja zapisnika). Finančno poročilo za leto 2014 je predstavil Uroš Drobnič. Društvo je zagotovilo sredstva za izpolnitev organizacijskih kot tudi tekmovalnih ciljev za sezono 2014/15. Društvo se je uspešno prijavilo na razpis Občine Trbovlje o Sofinanciranju športnih programov v Občini Trbovlje. Višina dodeljenih sredstev je odvisna predvsem od števila aktivnih članov. Pomemben vir financiranja v mlajših selekcijah so prispevki staršev v obliki članarin oziroma prispevkov za udeležbo na turnirju. Sponzorska in donatorska sredstva je iz leta v leto težje pridobiti, ampak nam je uspelo zagotoviti dovolj sredstev za delovanje vseh aktivnosti po programu za leto 2014/15. V izkazu poslovnega izida je bil ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki obravnavanega obračunskega obdobja (torej je društvo poslovalo pozitivno in nima nepoplačanih terjatev). Finančno poročilo za leto 2014 je bilo soglasno sprejeto.

Pri 4. točki dnevnega reda je besedo prav tako dobil predsednik društva Uroš Drobnič, kjer je na kratko predstvil poročilo o delu društva v letu 2014. Za vodenje društva je skladno s statutom skrbel predsednik društva Uroš Drobnič in osem članov upravnega odbora društva, v sestavi Žarko Sladič, Samo Gjerek, Zvone Škrabar, Marjetka Kafel, Bogo Jager, Uroš Petek, Denis Bratec in Damjan Bohorč. Za delovanje vseh selekcij v društvu so v sezoni 2014/15 skrbeli trenerji društva, in sicer: Gregor Pesko (člani in mladinci), Tibor Kafel (kadeti), Matjaž Šikovec (starejši dečki), Oto Pavlin (mlajši dečki) ter Herman Kolar in Tibor Kafel (mini rokomet). Krožke v osnovnih šolah Ivan Cankar in Trbovlje je izvajal Herman Kolar, medtem ko je izvajal interesno dejavnost predšolske vzgoje Oto Pavlin. Poudariti velja aktivno pridobivanje novih članov, ki so prejeli tudi posebno člansko izkaznico, s katero imajo pri partnerjih društva določene ugodnosti. 

V tekmovalni sezoni 2014/15 je društvo nastopalo v državnem prvenstvu v kategorijah: ČLANI, MLADINCI, KADETI, STAREJŠI DEČKI A, MLAJŠI DEČKI A in MINI ROKOMET. Rezultati po selekcijah: Člani: 3. mesto v 2. DRL; Mladinci: razigravanje od 13.-16. mesta v 2. mladinski ligi; Kadeti: razigravanje od 17.-30 mesta v kadetski ligi; Starejši dečki A: 8. mesto v DP za starejše dečke A; Mlajši dečki A: 15. mesto v DP za mlajše dečke A; Mini rokomet: 2. mesto letnik 2006 Radeče, 3. mesto letnik 2006 Dobova in 2. mesto letnik 2004 Dol – Zasavje Cup ter 4. mesto letnik 2004 Dobova. Ekipa starejših dečkov je sodelovala na mednarodnih turnirjih v Laškem, Varaždinu, Monoštru in Beogradu. Medtem ko je ekipa mlajši dečkov sodelovala na turnirju v Beogradu in Kopru. Med drugimi dobrimi rezultati velja omeniti 1. mesto ekipe starejših dečkov na turnirju v Varaždinu in 2. mesto ekipe mlajših dečkov na turnirju v Kopru.

Pri 5. točki dnevnega reda je predsednik poudaril predvsem nadaljevanje začetega v prejšnji sezoni. Poudarek na skupnih prevozih na tekme, udeležbi na določenih turnirjih, jasno postavljeno strategijo na začetku sezone za posamezno selekcijo, članska ekipa je še v sestavi za prihodnjo sezono, cilj je obdržati večino domačih igralcev in morda poiskati kakšno okrepitev s ciljem preboja v višjo ligo. Trenerska ekipa za sezono 2015/16 je naslednja: člani - GREGOR PESKO, mladinci (letnik 1995 in mlajši) - GREGOR PESKO, kadeti (letnik 1999 in mlajši) - JAKA KEŠE, starejši dečki B (letnik 2002 in mlajši) - JAKA KEŠE, mlajši dečki B (letnik 2004 in mlajši) - UROŠ DROBNIČ, mini rokomet (letnik 2006 in mlajši) - HERMAN KOLAR. 

Pri 6. točki dnevnega reda se je določila višina letne članarine, ki še naprej znaša 10,00 eur, kar so člani soglasno sprejeli. Skupščina se je s to točko dnevnega reda tudi končala. Predvsem z željo po še uspešnejši sezoni 2015/16 za RD Rudar.

Podpirajo nas